Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Документ №
Относно
Дата на завеждане
Файл
Регистрационен индекс
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
09-574На основание чл. 44,ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Забранява Движението на МПС и паркирането на МПС по четвъртоклесен общински път гр. Банско - по четвъртокласен общински път гр. банско - х. ' вихрен в частта му от гр. Банско до месността 'Шилигарника'.04.01.2013 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ОБЩ ХАРАКТЕР.
05-20-40Категоризирам кафе -бар 'Афродита' , находящ в гр. Банско ул.Пирин' 89 - две звезди24.02.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР 2020
05-20-24Категоризирам Апартамент за гости 3 находящи се в жил. сграда 'Снежна перла' в гр.Банско - три звезди13.02.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР 2020
03-20-91ОПРЕДЕЛЯМ : За спечелил търга ' Николай Кулин - БН ' ЕООД , ЕИК 200978858 седалище и адрес на управление гр. Банско ул.' Победа ' 1 ,управител Николай Александров Кулин ' Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост , представляващ сам.обект с идн. 02676,501,2320,15,5 с предназначение - за ателие по дърворезба и арт галерия21.05.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ОСЗГ
05А-20-47НАРЕЖДАМ : Да бъде открита процедура по категоризиране и издадено Временно удостоверение за тур.обект АПАРТАМЕНТ ЗА ГОСИ № 13 находящ се в бл.В ет.3 в жил.комплекс ' СЕЙНТ ДЖОН ХИЛ '18.05.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР 19
06-20-2НАЗНАЧАВАМ : Комисия Да обходи и провери състоянието на речните корита ... на територията на Община Банско13.04.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ОРС И ГЗ
03-20-84НАРЕЖДАМ :Лилия Георгинова Кръстева ...да бъдат настанени в общинско жилище08.05.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ОСЗГ
01-20-6Назначавам Експертен съвет по устройство на територията /ЕСУТ/04.02.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ТСУ 2020
05-20-57КАТЕГОРИЗОРАМ : Туристически обекти АПАРТАМЕНТИ ЗА ГОСТИ N F 15 и N D 17 , находящи се на ет.3 в жил.сграда ' Маунтин Дрийм категория' 3 звезди '17.03.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР 2020
05А-20-39Да бъде открита процедура по категоризиране и издадено Временно у/е за тур.обект АПАРТАМЕНТ ЗА ГОСТИ N 21 , находящ се в жил.сграда ' Пирин плейс '26.02.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР 19
03-20-33Определям за спечелил търга за продажба на имот с площ 467 кв.м. по КККР на гр.Добринище- ''Дъ Три Партнерс-Банско' ООД28.01.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ОСЗГ
05А-20-37Нареждам да бъде открита процедура по категоризиране и издадено Временно удостоверение за туристически обект Апартамент за гости 26, находящ се на етаж 2 в жилищен комплекс 'Фортуна'24.02.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР 19
05А-20-3Нареждам да бъде открита процедура по категоризиране и издадено временно удостоверение за туристически обект-апартамент за гости № А14, находящ се във вх.А, ет.4 на ж.с. 'Тодорини кули'.06.01.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР 19
03-20-20Определям за спечелил търга за маломерни имоти Димитър Пидов - местност Бареви блата24.01.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ОСЗГ
09-1173УТВЪРЖДАВАМ Общински съвет за осигуряване на обществения ред в следния състав ................. Настоящата заповед ОТМЕНЯ заповед №09-931/22.07.2013г.15.01.2014 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ОБЩ ХАРАКТЕР.
05-20-66НАРЕЖДАМ : Да бъде извършена промяна в лицето извършващо дейност в категоризиран обект КАФЕ - АПЕРИТИВ ' КАМБАНА '27.05.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР 2020
03-20-2Назначавам комисия за провеждане на търг - за зъботехническа лаборатория07.01.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ОСЗГ
05-20-4Категоризирам апартамент за гости № А - 28 в бл.Б ет. 1 на жил. сграда 'Манастира' в гр.Банско на ул.'Найден Геров' 30 - две звезди13.01.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР 2020
03-20-8Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ ч.о.с. с идентификатор 02676.53.72, землище на гр.Банско, м. 'Горни Бареви Блата', площ 608 кв.м. , на 18.02.2020г.16.01.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ОСЗГ
03-20-72ДОПУСКАМ : Поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № 03-20-65/13,04,2020 както следва...16.04.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ОСЗГ
03-20-30Определям за спечелил търга за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост-сграда с идентификатор 02676.501.941.7 по КККР на гр.Банско с площ 45 кв.м.-Национална потребителна кооперация на слепите в България27.01.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ОСЗГ
05-20-32Категоризирам апартамент за гости А 14 находящ се във вх. А ет.2 на жс ' Тодорини кули ' 3 звезди20.02.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР 2020
06-20-1НАРЕЖДАМ : Назначавам комисия за преглед на състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях ...06.04.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ОРС И ГЗ
05-20-37' Прекратявам определената с Удостоверение 00131/21,06,2016 - 2 звезди стаи за гости ' Макриеви '20.02.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР 2020
03-20-18Определям за спечелил търга за маломерни имоти ЗП 'Христо Дончев Георгиев' -м.Бареви блата, Горни Бареви блата , Ражавица24.01.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ОСЗГ
05А-20-22Нареждам да бъде открита процедура по категоризиране и издадено Временно удостоверение за Апартамент за гости А1, находящ се на ет. 1 в жил. сграда 'Кандахар' гр.Банско13.02.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР 19
05-20-33Категоризирам апартамент за гости А 7 находящ се във вх. А бл.1 ет.1 жс ' Тодорини кули ' 3 звезди20.02.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР 2020
03-20-81НАРЕЖДАМ : Иван Костадинов Колчагов ...да бъдат настанени в общинско жилище08.05.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ОСЗГ
05А-20-48НАРЕЖДАМ : Да бъде открита процедура по категоризиране и издадено временно у/е за КЪЩА ЗА ГОСТ 'ИВАН'27.05.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР 19
01-20-23ОДОБРЯВАМ : ПУП-ПРЗ за изменение на регулационните граници на УПИ XIII - 566,567,576 и УПИ XIV -559 в.9 по плана на с. Обидим...07.04.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ТСУ 2020
06-20-3НАРЕЖДАМ: При реална опасност от обилни валежи да се осигури денонощно дежурство за наблюдение на реките ... на територията на Община Банско в периода от 10,04,2020 до 31,12,202013.04.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ОРС И ГЗ
05-20-27Категоризирам Апартамент за гости 2 , 1-1/ 11/ , 1-3 /13/, 2-1 /21/, 5-1 /51/ находящ се в блок А1 на жил. сграда 'Роял Парк' е гр. Банско - три звезди13.02.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР 2020
05А-20-42НАРЕЖДАМ : Да бъде открита процедура по категоризиране и издадено Временно удостоверение за туристически обект АПАРТАМЕНТ ЗА ГОСТИ N 18 , находящ се на ет.1 в жил.сграда ' Фортуна ' гр. Банско ул.' Найден Геров ' 10 , собственост на Сюзън Клеър Ленгфорд и стопанисван от ' АЛЕКСАНДЪР СЪРВИСИС ' ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Банско , ул.' Рила ' 3 и ЕИК 10170458113.03.2020 г.ЗАПОВЕД ИР 19
05-20-12Категоризирам Ресторант 'Рибен кът' в с.Места - една звезда13.02.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР 2020
05А-20-32Нареждам да бъде открита процедура по категоризиране и издадено Временно удостоверение за тур.обект ресторант в хотел ' КАТЕРИНА '20.02.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР 19
05-20-5Категоризирам апартамент за гости №3 в жил. сграда 'Рамада 2' в гр.Банско ул.'Пирин' 125 А - две звезди13.01.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР 2020
03-20-75НАРЕЖДАМ : Да бъде сформирана комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна имот - частна общинска собственост с идн.02676,2,576 гр. Банско м. Раковица08.05.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ОСЗГ
01-20-18допускам изработване на ПУП - ПРЗ за промяна на регулационните граници ПИ 02676,501,3505 и ПИ 02676501,3590 за образуване на три равни по площ самостоятелни УПИ с отреждане за ' Производствена и складова дейност '24.02.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ТСУ 2020
03-20-94Определям за спечелил търга ДП 'Български спортен тотализатор'-обект № 2926.05.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ОСЗГ
05А-20-8Нареждам да бъде открита процедура по категоризиране и издадено Временно удостоверение за туристически обект-апартамент за гости № 4, № 16 и № 17 в ж.с. 'Снежна перла'................06.01.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР 19
05А-20-46НАРЕЖДАМ : Да бъде открита процедура по категоризиране и издадено временно у-е за тур.обект ЛОБИ - БАР в СЕМЕЕН ХОТЕЛ ' САЛЕН', находящ се в гр. Банско ул.' Лазар Тренчев ' 1 , собственост на ' ИДА - ТУРС ' ООД15.04.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР 19
03-20-28Определям за спечелил търга за маломерни имоти 'Лессър' ООД, местност Дъбовец, Бареви блата , Света среда,Бареви блата24.01.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ОСЗГ
05А-20-12Нареждам да бъде открита процедура по категоризиране и издаване на временно удостоверение за туристически обекти Апартаменти за гости №1, №2, №1-2, №2-1,№2-3 , находящи се в блок А2 на жилищна сграда 'Роял Парк' в гр,.Банско м.'Св.Иван Рилски'23.01.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР 19
05А-20-17Нареждам да бъде открита процедура по категоризиране и издаване на временно удостоверение за туристически обект къща за гости 'ТМ Хаус', находящ се в гр.Банско , ул.'Даме Груев' 323.01.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР 19
01-20-5ОТМЕНЯМ заповед №01-19-68/13.08.2019г. на Кмета на община Банско и нареждам инж. Димитрина Гогова-Чеканарова и Георги Георгиев за извършват постоянни проверки на място и по документи по отношение на обезопасяването на изграждащите се строежи четвърта, пета и шеста категория ....................27.01.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ТСУ 2020
03-20-46Назначавам комисия за провеждане на търг за отдаване под наем на имот с идент. 02676.53.72, землище на гр.Банско,м. 'Горни Бареви Блата'..............17.02.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ОСЗГ
09-1557Откривам процедура по съставянето на проект на общински бюджет за 2015 год.10.11.2014 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ОБЩ ХАРАКТЕР.
03-20-16Определям за спечелил търга Йордан Еринин22.01.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ОСЗГ
05-20-47КАТЕГОРИЗИРАМ : Туристически обект РЕСТОРАНТ С БЪЛГАРСКА КУХНЯ В СЕМЕЕН ХОТЕЛ 'ЧИЧИН ' , находящ се в гр. Банско ул.' Неофит Рилски ' 52 , собственост на Асен Лазаров Коев и Елена Костадинова Коева04.03.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР 2020
05А-20-27Нареждам да бъде открита процедура по категоризиране и издадено Временно удостоверение за Нощен Бар 'Табу' - гр.Банско13.02.2020 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР 19
     
Страница 1 от 6 (291 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
Следваща
[Условие]Създаване на филтър