Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Документ №
Относно
Дата на завеждане
Файл
Регистрационен индекс
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
05-15-108Категоризирам туристически обект - къща за гости 'Кончето', гр.Банско, ул. 'Муратово езеро' 2, в категория 'три звезди'26.05.2015 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
05-15-35ПРЕКРАТЯВАМ открита процедура по категоризиране на туристически обект самостоятелни стаи 'ЛЕО', гр.Банско, ул.'Драма' 521.01.2015 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
05-621Нареждам , комисия в състав....да извърши проверка на стационарните търговски обекти....и откритата търг. площ на територията на община Банско07.11.2014 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ.
01-521Назначавам ЕС по УТ12.12.2014 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ТСУ.
03-183Определям за спечелил търга Марин Иванов Мунин, гр.Добринище, ул.'Иван Галчев' №7-за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 21498.165.1, 21498.165.5 и 21498.165.11 по КК и КР на гр.Добринище.27.09.2013 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ОБЩ.СОБСТВЕНОСТ.
01-17-36ОТМЕНЯМ заповед № 01-16-100/19.08.2016г. и заповед № 01-17-29/24.03.2017г. на Кмета на община Банско и назначавам Експертен съвет по устройство на територията при община Банско в следния състав: ........................ ОТМЕНЕНА със заповед № 01-18-17/23.03.2018г.25.04.2017 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ТСУ-2017
05-15-23ОТКАЗВАМ определяне на категория на туристически обект- бар - клуб 'Ред Роуз', гр.Банско, ул.'Пирин' 92 Б21.01.2015 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
05-19-131Категоризирам туристически обект-къща за гости 'Александра', в категория 'две звезди'18.07.2019 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР 2019
01-15-99Назначавам ЕС по УТ14.08.2015 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ТСУ
03-15-140Определям за спечелил търга СНЦ 'Спорта и децата в нашето бъдеще' , за самостоятелен обект в гр.Банско, ул. 'Цар Симеон' №5418.09.2015 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ОБЩ.СОБСТВЕНОСТ
05-644Категоризирам туристически обект стаи за гости в ап.23 в ж.с. 'Балкан Хайтс' в гр.Банско, м.'Свети Иван' , в категория 'две звезди'.05.12.2014 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ.
05-17-146Категоризирам туристически обект - апартамент за гости № 28 и №42 в жилищна сграда 'Предела 1', гр.Банско, ул. 'Полежан' № 11 в категория 'две звезди'.28.11.2017 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР
01-151Одобрявам представения ПУП-ПЗ за дсмяна на предназначението на земеделска земя в земя за 'Курортни дейности' в ПИ с идентификатор 02676.11.73 по КК на гр.Банско10.04.2013 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ТСУ.
03-15-47Да се проведе публичен търг с явна наддаване за отдаване под наем на част от имот -публична общинска собственост-терен с площ от 12кв.м., находящ се м/у ул. 'Търговска и ул. 'Иван Галчев' в гр.Добринище-за разполагане на ВТО06.04.2015 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ОБЩ.СОБСТВЕНОСТ
01-279Установявам на Незабравка Николова Игнатова, Владимир Н.Доев, Тодор М.Янчовичин, Екатерина Д.Янчовичина, Красимир Н.Янчовичин, Дафина К.Колчагова, Елена Б.Рахова, Иван Б.Бизев, Катерина Хр.Бизева, Борис К.Бизев, Сарка К.Хаджиева, Елена К.Белчинска , Иван К.Мехомиъски, Мария Ив.Вишанина, Катерина Г.Бояджийска, Елена Н.Вишанина, Мария К.Вишанина, Гергана К.Вишанина-собственици на неурегулиран поземлен имот 3202, кв.238 гр.Банско, че са придобили право на собственост върху УПИ ІV-3202 в кв.303 с нов идентификатор 02676.501.9040 по КК на гр.Банско20.09.2013 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ТСУ.
01-388Одобрявам представения ПУП-Изменение на Плана за регулация /ИПР/ за изместване на вътрешна регулационна линия между УПИ VІ-3059 /ПИ с идентификатор 02676.501.9011 по КК на гр.Банско/ и УПИ ХІ-3131 /ПИ с идентификатор 02676.501.910 по КК на гр.Банско/ , кв.304 по плана на гр.Банско, с което изменение се променят площите на двата урегулирани поземлени имота................21.03.2014 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ТСУ.
05-540Категоризирам туристически обект-стаи за гости в ап.В1-4 в ж.с. 'Гондола' в гр.Банско, ул.'Лазар Тренчев' 4-6, в категория 'две звезди'26.03.2014 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ.
05-17-171Категоризирам туристически обект - апартамент за гости № 20А в жилищен комплекс 'Фортуна', гр.Банско, ул. 'Найден Геров' № 10, в категория 'две звезди'.05.12.2017 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР
01-220Назначавам комисия, която да обходи трасето на 18.07.2013г. от 14ч. на Външно кабелно ел. захранване НН на 'Търговски обект.бар, ресторант и басейн' в ПИ собственост на 'Екорентимпекс' ЕООД по ул.'Кир Благо Тодев' по плана на гр.Банско.15.07.2013 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ТСУ.
05-15-245Прекратявам определената категория 'три звезди', на туристически обект - самостоятелни стои в ап. 15, бл. 12 на жилищен комплекс 'Даунтаун', гр.Банско, ул. 'Явор'.03.11.2015 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
01-17-64Назначавам комисия в състав...., която в периода 03.07.2017 до 07.07.2017 да проучат и локализират проблемните участъци и да се предложат съответните дейности за ограничение въздействието на високите води..............Проверката да обхване руслата на реките Дамянишка и Бъндерица29.06.2017 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ТСУ-2017
01-16-60Определям собствениците на имот ПИ с идент. 02676.501.890.6 по КК на гр.Банско / УПИ ХІV-891, кв.23 по плана на гр.Банско/ да извършат ремонт на покрива на вътрешна сграда-укрепване на дъските, заздравявяне на тухления зид и пререждане на керемидите в срок до 03.06.2016г.17.05.2016 г.Изтегли файла ЗАПОВЕДИ ТСУ
03-19-141Да бъде сформирана комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване-терен с площ 22.00 км., ул. 'Цар Симеон' /обект №9/25.09.2019 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ОСЗГ
05-18-171Категоризирам туристически обект - апартамент за гости №20а, в ж.с.'Рамада 2'14.12.2018 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР 2018
01-17-82Одобрявам представения ПУП - ПР за промяна на регулац. линии на УПИ ХХХІІ-4428, кв. 42 по плана на гр. банско по повод заявление № ....от Анастасия Г. Кавръкова и Христо Н. Кавръков.17.08.2017 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ТСУ-2017
01-17-86Одобрявам представения ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.1.817, м. Забиница................25.08.2017 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ТСУ-2017
01-112Назначавам комисия със задача да обходи трасето на 21.11.2012г. на Външно ел.захранване на кабели20.11.2012 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ТСУ.
05-А-207Да бъде разкрита процедура по категоризиране и издадено временно удостоверение на туристически обект СС в ап.А-54 на ЖС 'Манастира', гр.Банско, ул.'Найден Геров' 1618.12.2012 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИК.
11-8на осн. чл.167, ал. и след. ЗДП във връзка с Наредбата за синя зона - чл.22, ал.6 от Наредбата за въвеждането на режим на почасово платено паркиране на МПС. ОТМЕНЕНА със заповед №09-15-9/13.01.2015г.28.12.2012 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ОРС.
01-15-48Нареждам да бъде ПРЕМАХНАТ строеж 'ОГРАДА' в ПИ 02676.169.86 по КК на гр.Банско с извършители 4Алфа груп' ЕООД; 'Ел Диабло' ЕООД; 'Макском' ЕООД; Атанас Георгиев; Деян Петков; Светослав Георгиев.14.04.2015 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ТСУ
03-17-143Нареждам да бъде премахнат 1 бр. смърч намиращ се на ул. Глазне, гр. Банско09.10.2017 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ОС
01-16-1Одобрявам представения ПУП-ПР за изменение на уличната регулация между о.т. 929, о.т.7, о.т.10 и о.т.3 и вътрешнорегулационни линии по имотни граници за кв.215 по плана на гр.Банско.08.01.2016 г.Изтегли файла ЗАПОВЕДИ ТСУ
03-16-6ОППРЕДЕЛЯМ за пожароопасен сезон в горските територии на община Банско, периода от 01.02.2016г. до 30.11.2016г.17.02.2016 г.Изтегли файла ЗАПОВЕДИ ОБЩ.СОБСТВЕНОСТ
03-16-84Нареждам да бъде сформирана комисия за разглеждане на постъпили заявления за ползване под наем за една година без търг и конкурс за маломерни имоти от Общинския поземлен фонд - частна общинска собственост , представляващи земеделски земи с площ до 10 дка.....съгласно одобрените списъци на имотите към Решение № 230 по Протокол № 14/10.08.2016г21.09.2016 г.Изтегли файла ЗАПОВЕДИ ОБЩ.СОБСТВЕНОСТ
05-514Категоризирам туристически обект стаи за гости в ап.А26 в ж.с.'Пирински височини' ,гр.Банско, ул.'Караманица' 6, в категория 'две звезди'.06.03.2014 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ.
05-462Категоризирам: Туристически обект ресторант с бълг. нац. кухня 'Хаджията' , гр.Банско , ул. Явор ' №99, собственост на Георги Хаджистоянов и Райна Стоянова и стопанисван от 'Хаджията ' ООД17.02.2014 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ.
03-18-220НАЗНАЧАВАМ КОМИСИЯ В СДЪСТАВ.....ДА НАПРАВИ ПРОВЕРКА ПО ДОКУМЕНТИ И НА МЯСТО ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪРВЕСНАТА РАСТИТЕЛНОСТ В ИМОТ НА УЛ. БЪЛГАРИЯ № 43, ГР. БАНСКО11.10.2018 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ОС 2018
05-17-181Нареждам да бъде извършена промяна в дружество собственик на категоризиран туристически обект - хотел 'Добринище', като 'Добриинще ски' се заменя с 'БС ИНВЕСТ 1'ЕООД08.12.2017 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР
05А-16-67Нареждам да бъде разкрита процедура по категоризиране и издадено Временно удостоверение за туристически обект-апартамент за гости № 30 в ж.с. 'Еделвайс Инн', гр.Банско, ул. 'Стражите' № 15.29.03.2016 г.Изтегли файла ЗАПОВЕДИ ИК
05-17-62Да бъде извършена промяна в дружеството в категоризиран туристически обект - ресторант с българска кухня 'Обецанова механа', гр.Банско като 'ЖУТ' ООД се заменя с 'ВИ 2017' ООД03.05.2017 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР
05-19-49Категоризирам туристически обект - къща за гости 'Рейнбоу 1', гр.Банско, в категория 'три звезди'.26.02.2019 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР 2019
05А-15-139Нареждам да бъде разкрита процедура по категоризиране и издадено Временно удостоверение за туристически обект - стаи за гости 'Вила Дени' в гр.Добринище, ул. 'Шипка' № 2.20.10.2015 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИК
03-16-20ЗАБРАНЯВАМ целогодишното пашуване на селскостопански стада и животни в площи засети с есенни и пролетни култури, в площи с трайни насаждения, в площи с люцерна, в сенокосни площи /ливади/ в полските райони на населените места в община Банско както следва:.............................07.04.2016 г.Изтегли файла ЗАПОВЕДИ ОБЩ.СОБСТВЕНОСТ
01-145На основание чл. 5,ал.4,чл.6,ал.4 и 7 ЗУТ и чл. 44,ал. 2 от ЗМСМА,Назначава Експертен съвет по устройство на територията.Заседанието да се проведе на 22.03.2013 г. от 10,30 часа в стая 309 в сградата на Общината.19.03.2013 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ТСУ.
05А-15-67НАРЕЖДАМ да бъде разкрита процедура по категоризиране и издадено временно удостоверение за туристически обект-стаи за гости 'Вила Верде', гр.Добринище, ул.'Ст.Л.Костов' 1509.06.2015 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИК
01-16-48Назначавам комисия да обходи трасето за учредяване на право на прокарване на тръбопровод в полза на 'Веолия Енерджи България' за обект : 'Присъединяване на еднофамилна къща на Георги Питов към топлопреносната мрежа на гр.Банско'.19.04.2016 г.Изтегли файла ЗАПОВЕДИ ТСУ
05-15-134ПРЕКРАТЯВАМ категория 'три звезди' на туристически обект - стаи за гости 'Клечерови', гр.Банско, ул. 'Мингьо Тодев' 1213.07.2015 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
01-16-55Нареждам да бъде премахнат строеж 'Дървен навес' в ПИ с идент. 53059.101.379 и 53059.101.381 по КК на с.Обидим, община Банско / УПИ І-455,456, кв.30 по плана на с.Обидим, община Банско с извършител Димитър Илиев Клечеров, с. Обидим, община Банско.13.05.2016 г.Изтегли файла ЗАПОВЕДИ ТСУ
05-19-18Прекратявам определената категория 'две звезди+' на туристически обект-самостоятелни стаи в ап.12 в ж.с. 'Тодорка Вю'10.01.2019 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ИР 2019
01-496Учредявам на 'ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ' АД право на прокарване кабели и нова тръбна мрежа за външно ел.захранване на обект 'Промяна предназначението на част от двуетажна сграда /южна част/ от КОО и пристройка към нея' в УПИ І, кв.25 по плана на гр.Банско.23.09.2014 г.Изтегли файла ЗАПОВЕД ТСУ.
     
Страница 1 от 101 (5031 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
99
100
101
Следваща
[Условие]Създаване на филтър